Chi tiết tin - Xã Hải Phong - Hải Lăng

 

Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 65
  • Tổng truy cập 77.882

Kế hoạch Tổ chức truyền thông, tuyên truyền về triển khai 02 nhóm Dịch vụ công liên thông trên môi trường trực tuyến xã Hải Phong năm 2024

9:3, Thứ Hai, 18-3-2024

Căn cứ Quyết định số 3647/QĐ-UBND, ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030;

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 17/01/2024 của UBND huyện Hải Lăng về cải cách hành chính nhà nước huyện Hải Lăng năm 2024; Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND huyện về cải cách hành chính huyện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 19/01/2024 về cải cách hành chính nhà nước xã Hải Phong năm 204.

 UBND xã Hải Phong xây dựng Kế hoạch tổ chức  truyền thôn, tuyên truyền triển khai 02 nhóm dịch vụ công liên thông trên môi trường trực tuyến trên địa bànxã Hải Phong như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

        - Phổ biến rộng  rãi việc triển khai 02 nhóm dịch vụ công liên thông: “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 06 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí” trên môi trường trực tuyến đối với toàn thể các cơ quan, tổ chức, người dân trên địa bàn xã  Hải Phong.

        - Nâng cao tỷ lệ thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công liên thông.

        - Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các ban ngành, đoàn thể; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chức giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; xây dựng Chính quyền điện tử, cải thiện chất lượng dịch vụ công, giảm tiêu cực, phiền hà, thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng thuận lợi, minh bạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

        - Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai và giám sát quá trình thực hiện thủ tục hành chính trênmôi trường điện tử của cơ quan hành chính.

2. Yêu cầu

          - Nội dung tuyên truyền phản ánh đúng ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông nhằm công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính; giúp người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính

nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí, thực hiện thủ tục hành chính mọi lúc, mọi nơi; góp phần đẩy mạnh cải cách hành chín.

        - Hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp với tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng và địa bàn dân cư. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền.

    II. NỘI DUNG

1. Nội dung tuyên truyền

        - Chủ trương, chính sách, pháp luật về triển khai 02 nhóm dịch vụ công liên thông: “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 06 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí” trên môi trường trực tuyến.

        - Các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến 02 nhóm dịch vụ công liên thông trên môi trường trực tuyến.

        - Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong việc triển khai thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông trên môi trường trực tuyến.

        - Các bước thực hiện nộp hồ sơ, giải quyết hồ sơ đối với 02 nhóm dịch vụ công liên thông thực hiện trên môi trường trực tuyến (in các bước cụ thể dán tại bộ phận một cửa để người dân có thể xem các bước thực hiện thủ tục).

        - Những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, cách làm hay trong thực hiện tiếp nhận, giải quyết 02 nhóm dịch vụ công liên thông trên môi trường trực tuyến của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xã hoặc các địa phương khác có thể tiếp thu và áp dụng.

        2. Hình thức tuyên truyền

2.1. Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Tuyên truyền trên hệ thống Loa truyền thanh ở các Thôn trên địa bàn xã.

2.2. Tuyên truyền thông qua màn hình lớn, panô, áp phích bố trí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Trình chiếu các nội dung giới thiệu, hướng dẫn người dân tiếp cận với 02 nhóm dịch vụ công liên thông trên môi trường trực tuyến.

2.3. Tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn và sinh hoạt cộng đồng ở các thôn.

- Tuyên truyền về thực hiện 02 nhóm dịch vụ công trên môi trường điện tử; lồng ghép trong nội dung của các hội nghị, các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt khu phố, tổ dân phố.

- Tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, cán bộ, công chức UBND xã, nhất là đội ngũ làm hiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính.

2.4. Thông qua việc lồng ghép giới thiệu tại các trường học trên địa bàn xã.

Tuyên truyền, hướng dẫn cho giáo viên, học sinh THCS về trang web truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an; cách khai báo thông tin và nộp hồ sơ thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông; đường dây nóng hỗ trợ công dân để các em tuyên truyền, hướng dẫn người thân trong gia đình, cộng đồng về việc thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông trên môi trường điện tử.

2.5. Thông qua các ứng dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook,...

- Yêu cầu, quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, sử dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook...) để tuyên truyền, chia sẻ các bài viết, hình ảnh, video hướng dẫn các bước thực hiện 02 dịch vụ công liên thông trên môi trường trực tuyến.

         III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Công chức Văn hóa- xã hội

        - Phối hợp với Công chức Văn phòng – Thống kê xã, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã, Công an xã, Bảo hiểm xã hội và các trưởng thôn trên địa bàn xã định hướng tuyên truyền về triển khai thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông trên môi trường trực tuyến.

        - Chỉ đạo các thôn trên địa bàn tăng cường tuyên truyền về thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông trên môi trường trực tuyến.

        - Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; các giải pháp xác minh thông tin để bảo đảm mức độ an toàn trong quá trình đăng ký, đăng nhập vào hệ thống để thực hiện nộp hồ sơ của tổ chức, cá nhân.

        - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, triển khai các hoạt động tuyên truyền về 02 nhóm dịch vụ công liên thông đảm bảo hiệu quả.

        - Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện tuyên truyền triển khai thực hiện 02 dịch vụ công liên thông trên môi trường trực tuyến.

2. Công chức Văn phòng- Thống kê

        - Theo dõi, đôn đốc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của xã tuyên truyền, hướng dẫn công dân thực hiện nộp hồ sơ 02 nhóm dịch vụ công liên thông trên môi trường trực tuyến.

        - Phối hợp với bộ phận Văn hóa - Thông tin xã hướng dẫn triển khai các hoạt động tuyên truyền về 02 nhóm dịch vụ công liên thông đảm bảo hiệu quả.

        3. Công chức Tư pháp- Hộ tịch

        - Thực hiện chức năng hướng dẫn người dân đến làm thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, nộp hồ sơ qua Hệ thống dịch vụ công liên thông.

        - Kịp thời cung cấp thông tin, hướng dẫn và trả lời thắc mắc kiến nghị của người dân, doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến liên thông.

        4. Ban Công an

        - Tiếp nhận thủ tục đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú với những hồ sơ được tiếp nhận từ Hệ thống dịch vụ công liên thông; tham mưu UBND cấp xã ban hành và triển khai Kế hoạch tuyên truyền về 02 nhóm dịch vụ công liên thông trên môi trường trực tuyến.

        - Phối hợp với Công chức Văn phòng – Thống kê xã, bộ phận Văn hóa - Thông tin xã lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền về 02 nhóm dịch vụ công liên thông trên môi trường trực tuyến hiệu quả.

        5. Các trường học

        - Chủ động triển khai lồng ghép kiến thức về 02 dịch vụ công liên thông trên môi trường trực tuyến vào các hoạt động ngoại khóa để hướng dẫn cho học sinh biết để tuyên truyền, hướng dẫn người thân trong gia đình, cộng đồng thực hiện.

        6. Công chức Tài chính- Ngân sách

        Tham mưu UBND xã bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch tuyên truyền đạt hiệu quả cao.

        7. UBMTTQVN xã và các tổ chức, đoàn thể

        - Vận động đoàn viên, hội viên tích cực ứng dụng công nghệ thông tin; triển “khai có hiệu quả việc tuyên truyền thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông trên môi trường trực tuyến.

        - Phát huy vai trò các Tổ Đề án 06 và Tổ Công nghệ số tại các thôn trong việc tuyên truyền thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông trên môi trường trực tuyến.

        8. Các thôn

        - Thường xuyên tuyên truyền phổ biến đến người dân tại địa phương về thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông trên môi trường trực tuyến.

        - Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa của thôn về thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông trên môi trường trực tuyến.

        Trên đây là Kế hoạch Tổ chức truyền thông, tuyên truyền về triển khai 02 nhóm dịch vụ công liên thông trên môi trường trực tuyến xã Hải Phong. Các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Kế hoạch này triển khai  thực hiện đạt mục đích, yêu cầu đề ra./.

Chi tết file đính kèm: Kế hoạch Tổ chức truyền thông, tuyên truyền về triển khai 02 nhóm Dịch vụ  công liên thông trên môi trường trực tuyến xã Hải Phong năm 2024

Các tin khác