Chi tiết tin - Xã Hải Phong - Hải Lăng

 

Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 30
  • Tổng truy cập 77.847

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật lĩnh vực Văn hóa và Thông tin năm 2024

11:14, Thứ Năm, 29-2-2024

Thực hiện Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 30/12/2023 của UBND huyện về phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn huyện và Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 08/01/2024 của UBND xã Hải Phong về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn xã.

 UBND xã Hải Phong bàn hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật lĩnh vực Văn hoá và Thông tin năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân và các nhiệm vụ theo quy định của Luật PBGPPL, Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về PBGDPL, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước lĩnh vực Văn hoá và Thông tin, đổi mới hình thức tổ chức thực hiện góp phần đưa công tác PBGDPL, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ngày càng hiệu quả, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức và Nhân dân. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thông tin gắn kết chặt chẽ với hoạt động chuyển đổi số, từng bước đổi mới công tác PBGDPL, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

2. Yêu cầu

Quán triệt và thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Nhà nước về PBGDPL lĩnh vực Văn hoá và Thông tin; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, chủ động tham mưu thực hiện và phát hiện, giới thiệu, nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả về PBGDPL; phối hợp kiểm tra, đánh giá, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN, KINH PHÍ THỰC HIỆN

  1.  Nội dung:

1.1. Tiếp tục tăng cường quán triệt ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và mọi tầng lớp

Nhân dân trên địa bàn xã; phối hợp tổ chức hội nghị để phổ biến các văn bản pháp luật mới được Quốc hội, Chính phủ ban hành và có hiệu lực thi hành, như:

- Luật  Phòng, chống bạo lực gia đình, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023.

- Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

- Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Thôn, Tổ dân phố văn hoá”, “Xã, phường thị trấn tiêu biểu”.

- Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

- Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh.

- Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

- Thông tư số 18/2022/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.

- Một số văn bản pháp luật tuyên truyền, phổ biến theo kế hoạch, chỉ đạo của huyện, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông và Phòng VH&TT huyện.

1.2. UBND xã cử cán bộ, công chức tham gia tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính do các ngành cấp huyện, cấp tỉnh tổ chức.

2. Hình thức:

- Tổ chức hoặc lồng ghép tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến.

- Phổ biến, giáo dục  pháp luật thông qua hoạt động truyền thông.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (hệ thống loa truyền thanh, cổng, trang thông tin điện tử...).

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động thực thi pháp luật.

3. Thời gian thực hiện: Trong năm 2024.

4. Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của UBND xã.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Văn hoá và Thông tin xã

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật lĩnh vực Văn hoá và Thông tin năm 2024 của địa phương; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các đoàn thể thành viên tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân; phối hợp thực hiện công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo đúng quy định của  pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các ban ngành thuộc UBND xã tổ chức hội nghị để phổ biến các văn bản pháp luật lĩnh vực Văn hoá và Thông tin và thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này.

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc triển xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ và Nhân dân ở địa phương.

2. Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã

- Phối hợp, hướng dẫn các ban ngành liên quan tiếp tục thực hiện công tác chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, Thông tư số 09/2021/TT-BTP và Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Phối hợp, tổ chức lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhân dân thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội, hội thi, hội diễn, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, câu lạc bộ và các hoạt động thể dục, thể thao; công khai các quy định có liên quan và kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên Trang thông tin điện tử huyện và các kênh thông tin khác.

Trên đây là Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật lĩnh vực Văn hoá và Thông tin năm 2024, kính đề nghị cán bộ, công chức và các ban ngành quan tâm triển khai thực hiện./.

chi tiết file đính kèm: Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật lĩnh vực Văn hóa và Thông tin năm 2024

Các tin khác